Translate this page – Traduzca esta pagina – 翻译此页面 – Txhais nplooj ntawv no – Перевести эту страницу – Dịch trang này

Pod

Text on any SCUSD webpage can be translated into over 100 languages using the Select Language button in the upper left navigation bar. 

Only text on the actual webpage will be translated. Text embedded in an image or in a file attachment will not be altered. 

Desktop View

  1. Click the Select Language button. 
  2. Then select the language you would like the text to be translated to from the dropdown. The text on the webpage will automatically be translated through Google Translate.  

Watch a tutorial on how to use the translation tool. 

Mobile View

  1. Click the three lines in the upper right corner to expand the menu. 
  2. Click the Select Language button. 

Then select the language you would like the text to be translated to from the dropdown. The text on the webpage will automatically be translated through Google Translate.  

Traduzca esta pagina

El texto de cualquier página web de SCUSD se puede traducir a más de 100 idiomas usando el botón Seleccionar idioma en la barra de navegación superior izquierda. 

Solo se traducirá el texto de la página web real. El texto incrustado en una imagen o en un archivo adjunto no se modificará. 

Vista de escritorio

1.    Haga clic en el  botón Seleccionar idioma . 

2.    Luego, seleccione el idioma al que desea que se traduzca el texto en el menú desplegable. El texto de la página web se traducirá automáticamente a través de Google Translate.

Ver un tutorial sobre cómo utilizar la herramienta de traducción. 

Vista móvil

1.    Haga clic en las tres líneas en la esquina superior derecha para expandir el menú. 

2.    Haga clic en el botón Seleccionar idioma . 

3.    Luego, seleccione el idioma al que desea que se traduzca el texto en el menú desplegable. El texto de la página web se traducirá automáticamente a través de Google Translate

翻译此页面

使用左上方导航栏中的 “选择语言” 按钮,可以将SCUSD网页上的任何文本翻译成100多种语言。 

仅实际网页上的文本将被翻译。嵌入图像或附件中的文本不会被翻译。 

桌面检视         

1.  单击选择语言按钮。 

2.  然后从下拉列表中选择您想将文本翻译成的语言。网页上文字将通过Google翻译自动翻译。  

观看指导视频 有关如何使用翻译工具的信息。 

流动检视

1.  单击右上角的三行以展示清单。 

2.  单击选择语言按钮。 

3.  然后从下拉列表中选择您想要将文本翻译成的语言。网页上的文字将通过Google翻译自动翻译。  

Txhais nplooj ntawv no

Cov ntawv nyob hauv SCUSD lub vej xaij tuaj yeem muab txhais ua ntau tshaj 100 hom lus siv lub pob Xaiv Hom Lus nyob rau sab laug saum toj tus taw qhia (bar). 

Tsuas yog cov ntawv sau hauv lub vej xaij tiag tiag yuav raug txhais xwb. Cov ntawv sau rau hauv ib daim duab lossis hauv ib qho ntawv (file) txuas nrog cov ntawv yuav tsis hloov. 

Saib ntawm Lub Desktop

1.    Nias lub pob Xaiv Hom Lus 

2.    Tom qab ntawv xaiv hom lus uas koj xav kom muab cov ntawv txhais rau los ntawm nias nqi rau hauv (dropdown).  Cov ntawv sau nyob ntawm lub vej xaij yuav muab txhais los ntawm lub Google Translate kev txhais ntawv.  

Saib qhov kev qhia yuav siv cov cuab yeej txhais lus li cas. 

Saib ntawm Lub Xov Tooj (Mobile)

1.    Nias rau qhov uas muaj peb txoj kab nyob rau hauv lub ces kaum sab xis sauv los nthuav qhov kev qhia (menu). 

2.    Nias lub pob Xaiv Hom Lus 

3.    Tom qab ntawv xaiv hom lus uas koj xav kom muab cov ntawv txhais rau los ntawm nias nqi rau hauv (dropdown).  Cov ntawv sau nyob ntawm lub vej xaij yuav muab txhais los ntawm lub Google Translate kev txhais ntawv..  

Перевести эту страницу

Текст на любой веб-странице SCUSD можно перевести на более чем 100 языков с помощью кнопки « Выбрать язык» в верхней левой панели навигации. 

Будет переведен только текст на реальной веб-странице. Текст, встроенный в изображение или во вложение файла, не будет изменен. 

Просмотр рабочего стола

1.    Щелкните кнопку  Выбрать язык . 

2.    Затем выберите язык, на который вы хотите перевести текст, из раскрывающегося списка. Текст на веб-странице будет автоматически переведен через Google Translate..  

Посмотреть учебник о том, как использовать инструмент перевода. 

Мобильный просмотр

1.    Щелкните три линии в правом верхнем углу, чтобы развернуть меню. 

2.    Щелкните кнопку Выбрать язык . 

3.    Затем выберите язык, на который вы хотите перевести текст, из раскрывающегося списка. Текст на веб-странице будет автоматически переведен через Google Translate.

Dịch trang này

Văn bản ở bất kỳ trang mạng của SCUSD có thể được dịch sang hơn 100 ngôn ngữ bằng cách nhấn vào nút chọn ngôn ngữ ở thanh hướng dẫn phía trên bên trái.  

Chỉ có văn bản trên trang mạng đã kiểm chứng mới được dịch. Văn bản được đặt trong hình ảnh hoặc trongmột tập tin đính kèm sẽ không bị thay đổi. 

Xem Trên Máy Tính Bàn

1.    Nhấn vào nút Chọn ngôn ngữ . 

2.    Sau đó chọn ngôn ngữ bạn muốn văn bản được dịch từ danh mục thả xuống.  Văn bản trên trang mạng sẽ tự động được dịch thông qua Google Dịch.  

Xem hướng dẫn về cách sử dụng công cụ dịch thuật. 

Xem Trên Thiết Bị Di Động

1.    Nhấn vào ba thanh ở góc trên bên phải để mở rộng danh mục. 

2.    Nhấn vào nút Chọn ngôn ngữ . 

3.    Sau đó chọn ngôn ngữ bạn muốn văn bản được dịch từ danh mục thả xuống.  Văn bản trên trang mạng sẽ tự động được dịch thông qua Google Dịch.